Tecnica - Kata Judo
KODOKAN GOSHIN JUTSU - Buki no bu
( parte2 )

TOSHU NO BU

BUKI NO BU
(Tecniche eseguite con armi)

Difese da pugnale
Tsukkake
Choku-zuki
Naname zuki

Difese da bastone
Furiage
Furioroshi
Morote zuki

Difese da pistola
Shomen Zuke
Koshi gamae
Haimen zuke
 
 

Collegamento attivo a www.youtube.com