Tecnica - Kata Judo
KODOKAN GOSHIN JUTSU - Toshu no bu
( parte1 )

 TOSHU NO BU
(Tecniche eseguite senza armi)
- Difese da varie prese -
Ryote dori
Hidari eri dori
Migi eri dori
Kata ude dori
Ushiro eri dori
Ushiro Jime
Kakae dori

- Difese da pugni -
Naname uchi
Ago tsuki
Gammen tsuki

- Difese da calci -
Mae geri
Yoko geri

BUKI NO BU

 

Collegamento attivo a www.youtube.com