Tecnica - Kata Judo
NAGE NO KATA

TE WAZA
Uki otoshi
Seoi nage
Kata Guruma

KOSHI WAZA
Uki goshi
Harai Goshi
Tsuri komi goshi

ASHI WAZA
Okuri ashi harai
Sesae tsuri komi ashi
Uchi mata

MA SUTEMI WAZA
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi

YOKO SUTEMI WAZA
Yoko gake
Yoko guruma
Uki waza

Collegamento attivo a www.youtube.com