Tecnica - Kata Judo
KATAME NO KATA / 1 gruppo osae waza

 

 OSAE WAZA
Kuzure kesa gatame
Kata gatame
Kami shiho gatame
Yoko shiho gatame
Kuzure kami shiho gatame

SHIME WAZA
Kata juji jime
Hadaka jime
Okuri eri jime
Kata ha jime
Gyaku juji jime

KANSETSU WAZA
Ude garami
Ude hishigi juji gatame
Ude hishigi ude gatame
Ude hishigi hiza gatame
Ashi garami
 

Collegamento attivo a www.youtube.com