Tecnica - Kata Judo
JU NO KATA  eseguito dal Prof. Jigoro Kano

1^ Serie - IKKYO
 Tsukidashi
Kata oshi
Ryote dori
Kata mawashi
Ago oshi

2^ Serie - NIKKYO
Kirioroshi
Ryokata oshi
Naname uchi
Katate dori
Katate age

3^ serie - SANKYO
Obi tori
Mune oshi
Tsukiage
Uchioroshi
Ryogan tsuki
 

Collegamento attivo a www.youtube.com